INFO ARTSEN

Aanvraagprocedure

Een volledig overzicht van informatie en aanvraagformulieren vind u op onze download-pagina.


Enquete

In de eerste helft van 2017 heeft het PA-lab mee gedaan aan een enquete onder inzender, geinititieerd door het Bravis ziekenhuis, in samenwerking met de andere ondersteunende specialismen.
De items die uit deze enquete zijn gedestilleerd, kunt u hieronder lezen inclusief de genomen maatregelen.

BevindingBeschouwing en eventuele maatregelen
"Het ontvangen van voorlopige (en dus deels onvolledige uitslagen) is storend, je krijgt al genoeg post" Deze opmerking is enigzins dubbel, omdat andere collega s aangeven juist wel al geholpen te zijn met een eerste / voorlopige uitslag. De pathologen zijn van mening dat een onvolledige uitslag kan worden doorgegeven of gevalideerd, indien dit eerste resultaat de kliniek toch al kan verder helpen bij bv het nemen van therapeutische beslissingen, of bij een eerste gesprek met de patiënt, of wanneer wachten op een aanvullend onderzoek (bv moleculaire diagnostiek) een negatief effect kan hebben op de doorlooptijden.
"graag conclusie apart in het verslag ( om over te nemen in het dossier) / graag verbetering nieuwe verslaglegging PA" 1. Er staat steeds een conclusie in het verslag, anders kan er geen autorisatie plaats vinden. Binnen de vakgroep werd reeds eerder besproken aanvullingen te maken in de microscopie en enkel relevante aanvullingen ter verduidelijking van de conclusie alsook bv resultaat uit revisies/consulten/panels/moleculair onderzoek ea aan te vullen in de conclusie. 2. wij gebruiken de landelijke PALGA protocollen. Verder is er geen verandering in onze verslaglegging gebeurd, behoudens het uittesten van een zelf ontwikkeld huidenprotocol, dit om juist tot zoveel mogelijk standaardisatie te komen in onze verslaglegging. Aanvullingen vanuit de kliniek (vooral van dermatologen) werden opgenomen en ondertussen aangepast in het huidenprotocol. Wij hebben recentelijk geen opmerkingen over dit protocol dan wel andere verslaglegging gekregen
"CITO urine duurt te lang" We kunnen uit de enquête niet achterhalen of dit een opmerking voor onze, dan wel een andere ondersteunende afdeling is (met wie de enquête gezamenlijk gehouden werd). Op onze afdeling komt CITO urine eerder weinig voor, we hanteren voor CITO aanvragen duidelijk geformuleerde procedures. Ook de zelf gemeten doorlooptijden wijzen niet op afwijkingen hiervan. We gaan ervan uit dat dit niet voor onze afdeling van toepassing is.